گر می خواهی خوشبخت باشی برای خوشبختی دیگران بکوش؛

زیرا آن شادی که ما به دیگران می دهیم به خود ما بر می گردد.

/ 0 نظر / 9 بازدید