می دانی
یک وقت هایی باید
روی یک تکه کاغذ بنویسی
تـعطیــل است …
… و بچسبانی پشت شیشه ی افـکارت
… … باید به خودت استراحت بدهی
دراز بکشی
دست هایت را زیر سرت بگذاری
به آسمان خیره شوی
و بی خیال ســوت بزنی …
در دلـت بخنــدی
به تمام افـکاری که
پشت شیشه ی ذهنت
صف کشیده اند …
آن وقت با خودت بگویـی
بگذار منتـظـر بمانند

/ 0 نظر / 8 بازدید